Impact of power negotiations on the outcome of intercultural gate-keeping interviews

Irina Koksharova, Silvi Tenjes

Abstract


The focus of the present paper is on power dynamics and factors affecting the outcome of gatekeeping interviews. Pierre Bourdieu’s theory of habitus, capitals, and symbolic power is at the core of theoretical framework. Using discourseanalysis, communicative behaviour of the participants of three gatekeeping “mock” scholarship interviews was analysed at macro and micro levels. The results revealed that power dynamics and dispositions of the habitus mainly determine the outcome. Power in discourse and over discourse is dynamic, constantly negotiated, and formed based on the habitus. Thus, absolute objectivity in a gatekeeping interview is unachievable, due to the essence of a human nature, bias of any judgement, no matter how framed it is. However, sufficient value should be ascribed to all the factors and the highest achievable degree of objectivity should be opted for by involving several interviewers and developing specific criteria to frame their judgement.

***

Läbirääkimised võimu üle ja selle mõju mitmekultuuriliste valikutegemise intervjuude tulemustele

Artikkel käsitleb eestlaste, venelaste ja Eestis elavate venelaste vestluskäitumist inglisekeelsete valikutegemise (mängu)intervjuude käigus. Töö fookuses on võimudünaamika ja tegurid, mis mõjutavad intervjuu tulemust. Teoreetilises osas tutvustatakse Pierre Bourdieu habitus’e ja võimudünaamika teoreetilisi aluseid ja tagamaid, sealhulgas kapitalide ja sümboolse võimu teooriat. Artiklis analüüsitakse kolme korpust (mängu)intervjuudest ülikooli stipendiumisaaja valimiseks. Kõikides intervjuudes kasutati inglise keelt lingua franca’na. Analüüsitakse tegureid, mis mõjutavad intervjuu tulemust, lahates sündmuses osalejate vestluskäitumist mikro- ja makrotasandil, kasutades sealjuures diskursuseanalüüsi tehnikaid. Kõikide katsete analüüs näitab, et võimudünaamika ja habitus’e printsiibid avaldavad mõju intervjuu tulemustele. Faktorid, mis mõjutavad vestluses osalejate käitumist, on kas täielikult või osaliselt alateadlikud ega allu kontrollile, ja selle tõttu pole võimalik möödarääkimisi ja vääritimõistmist täielikult elimineerida. Võim diskursuses ja diskursuse üle on moodustatud habitus’e printsiipide põhjal. Võimu üle peetakse vestluses pidevalt ja järjekindlalt läbirääkimisi ning just viimaste edukus mängibki kõige olulisemat rolli mitmekultuurilisel eeslaval toimuvas sündmuses. Kokkuvõttes võib öelda, et vaatamata kriteeriumitele ja raamistikule on absoluutse objektiivsuse saavutamine valikutegemise intervjuus võimatu juba inimloomuse subjektiivsuse tõttu. Sellegipoolest peaks iga eeslaval toimuva sündmuse organiseerija võtma töös kirjeldatud faktorid arvesse ja püüdma otsuste objektiivsust maksimaalselt tõsta. Erinevate intervjueerijate kaasamine ja täpselt ning konkreetselt sõnastatud hindamiskriteeriumid on kõige tõhusam viis selle saavutamiseks.


Keywords


communicative behaviour, habitus, power dynamics, power over discourse, English, Estonian, Russian; vestluskäitumine, habitus, võimudünaamika, võim diskursuse üle, inglise, eesti, vene keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa18.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Irina Koksharova, Silvi Tenjes

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563