Designing, implementing and evaluating an innovative online interviewer and rater in-service training program

Ene Alas, Kristel Kriisa

Abstract


The current article reports on action research within an exploratory case study discussing the process of designing an online training program for English as a Foreign Language National Examination examiners and raters in Estonia, the first of its kind to be used in the context explored. The process is guided by Collins’ Cognitive Apprenticeship Model and elements of the TPACK framework by Koehler et al. to determine the dimensions of the program, discuss its implementation and the trainees’ response to it. The analysis of the process revealed clear stages in its evolution as well as its cyclical nature. The implementation of the resultant online program, consisting of video-based trainer input and interactive interview management and student performance assessment tasks, displayed notable training benefits – clear trainee satisfaction with the training quality and an increase in learner autonomy.

***

Riigieksami eksamineerijate veebipõhise koolitusprogrammi koostamisprotsess rakendamine ja järeldused

Artiklis kirjeldatakse kvalitatiivse uurimusena juhtumiuuringu vormis läbiviidud tegevusuuringut, milles analüüsitakse inglise keele riigieksami intervjueerijate ja hindajatate koolitamiseks loodud veebipõhise koolituse arendamist ja rakendamist Eestis. Tegemist on uuritud kontekstis esimese omataolise veebipõhise koolitusega. Koolituse raamistiku ja sisu väljatöötamisel, selle rakendamisel ja osaliste tagasiside kogumisel toetuti Collins’i Cognitive Apprenticeship mudelile ning Koehleri jt TPACK raamistiku elementidele. Protsessi analüüs tõi välja selles selgesti eristatavad etapid ning protsessi tsüklilise iseloomu. Tekkinud veebi põhine koolitus programm, mille sisu moodustasid videotel põhinev koolitussisend ning interaktiivsed eksamiintervjuu juhtimist ja õpilaste keeleoskuse hindamist puudutavad ülesanded, oli ühelt poolt märkimisväärselt edukas – ilmnes osavõtjate rahulolu koolituse kvaliteediga ja õppijate autonoomsuse hea tase – kuid osalejatelt saadud tagasiside osutas ka mitmesugustele võimalustele koolitusprogrammi edasiseks täiendamiseks.


Keywords


assessment literacy, course content, task development, task sequencing, learner autonomy, training sociology, trainee response; hindamine, koolituse sisu, ülesannete koostamine, ülesannete järjestus, õppija autonoomsus, koolituse sotsioloogia

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa18.02

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Ene Alas, Kristel Kriisa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563