Miks õppida “väikest keelt”? Integratiivne vs. instrumentaalne motivatsioon välisüliõpilaste eesti keele õppimisel

Birute Klaas-Lang, Liis Reile

Abstract


Välisüliõpilaste arv on Eesti kõrgkoolides kümne aasta jooksul kasvanud viis korda ja ulatub juba 6000-ni. Ühelt poolt aitab see täita demograafilisest olukorrast tingitud suurt auku üli.pilaste arvus, kuid teisalt on käivitanud diskussiooni, kuidas v.lisüli.pilasi enam siduda Eesti ühiskonna ja eesti keeleruumiga. Eesti keel kui suhteliselt väikese kõnelejaskonnaga keel ei pruugi kanda v.lisüli.pilase jaoks inglise keelele omaseid tarbijaväärtusi. Mis motiveerib välismaalast Eestis eesti keelt õppima ja kas teda üldse selleks miski motiveerib? Vene emakeelega Eesti elanikud õpivad eesti keelt pigem pragmaatilistel põhjustel ehk instrumentaalsest motivatsioonist johtuvalt. Artiklis otsitaksegi vastust, kas v.lisüli.pilaste eesti keele õppimise motivatsioon lähtub samadest põhjustajatest ja instrumentaalsest motivatsioonist või on õpingute käivitajaks muud tegurid. Motivatsioonisuuna määramisel soovitakse ka kindlaks teha, kas eesti keele õppimise instrumentaalne või integratiivne motivatsioon on seotud keele õppimise ja mitteõppimisega, Eestis viibimise aja, keeleõppija eriala, soo ja haridustasemega.

***

Why learn a “small” language? Integrative vs. instrumental motivation in international students’ learning of Estonian

The number of international students in Estonian higher education institutions has increased by nearly five times in the past ten years and now amounts to 6000. Universities must inevitably consider how to integrate international students into Estonian society and language space. But what, if anything, could motivate a foreigner to learn Estonian? Being a relatively small language, Estonian does not have the kind of consumer value that English has. Studies have shown that Russianspeaking inhabitants of Estonia mainly learn Estonian for pragmatic reasons, i.e. their motivation is instrumental. The paper focuses on the issue of international students’ motivation for learning Estonian – whether it is mainly instrumental or integrative, showing the learner’s positive attitude towards the target language community. Some of the questions discussed in the paper are whether the learning motivation is associated with sociodemographic factors such as the international student’s gender, field of study, previous level of education and intended duration of stay in Estonia, and whether the orientation of the motivation differs between those who learn Estonian and those who do not. The results were obtained by a survey and statistical data analysis. The attitudes of international students (N = 194) were measured both on a seven point Likert scale and with eight relevant statements using the method of semantic differential. The results indicate that international students in Estonia have mainly integrative motivation for learning Estonian. The instrumental value of Estonian was considered less important with the difference on the scale being relatively great (average values of 19 and 15 of the maximum of 28, p < 0.001). Students not learning Estonian gave lower points to both instrumental and integrative statements than students learning Estonian. When sociodemographic factors were taken into account it became evident that the students who stayed in Estonia longer also started to place a greater instrumental value on Estonian. Regardless of the field of study, the motivation for learning Estonian was mainly integrative. Only students of information technology (in comparison with students of natural sciences) showed noticeably more instrumental motivation. International students with higher education saw the integrative value of Estonian more than students with secondary education. No statistical difference between genders was found in the study. 


Keywords


keelepoliitika; hariduspoliitika; õpimotivatsioon; vajadused; võõrkeeleõpetus; eesti keel; language policy; education policy; learning motivation; needs; foreign language teaching; Estonian

Full Text:

PDF

References


Al-Hoorie, Ali H. 2017. Sixty years of language motivation research: Looking back and looking forward. – SAGE Open, 7 (1), 1–11. https://doi.org/10.1177/2158244017701976

Baker, Colin 1992. Attitudes and Language. Clevedon: Multilingual Matter Ltd.

Brown, H. Douglas 2000. Principles of Language Learning and Teaching, 4th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. https://doi.org/10.3138/cmlr.44.1.181

Cook, Vivian 2016. Premises of multi-competence. – V. Cook, L. Wei (Eds.), The Cambridge Handbook of Linguistic Multi-Competence. Cambridge: Cambridge University Press, 1–10. https://doi.org/10.1017/cbo9781107425965.001

Darvin, Ron; Norton, Bonny 2015. Identity and a model on investment in applied linguistics. – Annual Review of Applied Linguistics, 35, 36–56. https://doi.org/10.1017/s0267190514000191

Dewaele, Jean-Marc 2009. Individual differences in second language acquisition. – W. C. Ritchie, T. K. Bhatia (Eds.), The new handbook of second language acquisition. 2nd ed. UK: Emerald Group Publishing Limited, 623–640. https://doi.org/10.1016/b978-012589042-7/50003-7

The Douglas Fir Group 2016. A transdisciplinary framework for SLA in a multilingual world. – The Modern Language Journal, 100 (S1), 19–47. https://doi.org/10.1111/modl.12301

Dörnyei, Zoltán 2001. Teaching and Researching Motivation. Harlow: Longman.

Dörnyei, Zoltán 2003. Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration, and Processing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Dörnyei, Zoltán; Ushioda, Ema 2011. Teaching and Researching Motivation. 2nd ed. Harlow: Longman.

Dörnyei, Zoltán; MacIntyre, Peter D.; Henry, Alastair 2015. Motivational Dynamics in Language Learning. Bristol: Multilingual Matters. https://doi.org/10.14746/ssllt.2015.5.4.10

Ehala, Martin; Tammemägi, Anni 2012. Eesti õpilaste keelehoiakud 2011. aastal [‘Language attitudes of Estonian school students in 2011’]. – Keel ja Kirjandus, 4, 241–260.

Ehala, Martin; Klaas-Lang, Birute 2018. Eesti keelekeskkond täna 25 aastat tagasi [‘Estonian language environment 25 years ago’]. – Sirp. Keele Infoleht, 16.3, nr 11.

Ehala, Martin; Niglas, Katrin 2004. Eesti koolinoorte keelehoiakud [‘Language attitudes of the Estonian secondary school students’]. – Akadeemia, 10, 2115–2142.

Ellis, Rod 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Ernst & Young Baltic AS 2017. Eesti kõrgkoolide 2015. aasta vilistlaste uuring. Aruanne [‘Estonian higher education institution alumni survey 2015: Report’]. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium. https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/vil2015_aruanne.pdf (29.9.2018).

Field, Andy 2005. Discovering Statistics Using SPSS. 2nd ed. London: Sage Publications Ltd.

Franken, Robert E. 2007. Human Motivation. 6th ed. Belmont: Thomson/Wadsworth.

Gardner, Robert C. 1985a. The attitude/motivation test battery: Technical report. Manuscript. http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/AMTBmanual.pdf (29.9.2018).

Gardner, Robert C. 1985b. Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation. London: Arnold.

Gardner, Robert C. 2004. Attitude/motivation test battery: International AMTB research project. Manuscript. http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/englishamtb.pdf (28.9.2018).

Gross, Renate; Veldre, Helena 2017. Rahvusvaheliste tudengite olukord Eestis 2016: Fookusgrupi intervjuude lühiraport [‘The situation of international students in Estonia 2016: Focus group interviews’]. Tallinn: Eesti Üliõpilaskondade Liit. https://www.yumpu.com/xx/document/view/57978832/rahvusvaheliste-tudengite-olukord-eestis-2016-luhiraport (29.9.2018).

Hein, Laura 2016. Eesti infotehnoloogia (IT) valdkonna välistudengite töötamishuvi ja -võimalused Eesti IKT ettevõtetes [‘Occupational prospects in Estonian ICT companies for foreign students studying in the field of information technology (IT) in Estonia’]. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool. https://digi.lib.ttu.ee/i/file.php?DLID=6336&t=1 (29.9.2018).

Keelehoiakute uuring 2017. Küsitlus 15–74aastaste elanike seas [‘Language attitude study: Survey among 15-74 year olds’]. Turu-uuringute AS. http://hdl.handle.net/10062/56512 (28.9.2018).

Klaas-Lang, Birute 2017. Ülikoolide mõte ja eesti keel [‘The idea of ​​universities and Estonian’]. – Postimees, 7.10. https://arvamus.postimees.ee/4265741/birute-klaas-lang-ulikoolide-mote-ja-eesti-keel (26.9.2018).

Klaas-Lang, Birute; Metslang, Helle 2018. Eesti keele kestlikkus kõrghariduses [‘Language sustainability of Estonian in higher education’]. – Akadeemia, 30 (4), 667–689.

Klaas-Lang, Birute; Praakli, Kristiina 2015. Milleks mulle eesti keel? Riigikeele oskuse vajalikkusest vene koolinoorte pilgu läbi [‘Why do I need Estonian? The importance of official language competence in the eyes of Russian teenagers’]. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 11, 111–126. https://doi.org/10.5128/erya11.07

Klaas-Lang, Birute; Praakli, Kristiina 2018. Riigikeele oskusest, kasutamisest ja väärtustamisest Soome ja Eesti muukeelsete noorte näitel [‘The similarities and differences between young non-native speakers’ skills, use and valuing of the official language in Finland and Estonia’]. – Lähivertailuja, 28, 109–142. https://dx.doi.org/10.5128/LV28.03

Klaas-Lang, Birute; Praakli, Kristiina; Peedisson, Anni; Lašmanova, Alla 2014. Arvamusi ja hinnanguid riigikeele õppe korraldamise kohta vene õppekeelega koolides. Uuringu lõpparuanne [‘Opinions and assessments on the organization of teaching the official language in Russian-medium schools. Final report’]. Tartu: Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) osakond. http://hdl.handle.net/10062/45121 (28.9.2018).

Klaas-Lang, Birute; Kikerpill, Tiina; Praakli, Kristiina; Zagorska, Ilze; Türk, Ülle 2015. Eesti, Läti, Leedu, Soome, Iirimaa ja Kanada riigikeeleõppe võrdlev uuring [‘Comparative study of the official language of Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Ireland and Canada. Final report’]. Tartu: Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut. http://hdl.handle.net/10062/49667 (28.9.2018).

Kreegipuu, Tiiu 2017. Välisüliõpilased Eesti kõrghariduses. Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs 2017 [‘Foreign students in Estonian higher education: Annual analysis 2017’]. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium. https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/valisuliopilased.pdf (29.9.2018).

Kütt, Evelin 2018. Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe – ajalugu, hetkeseis ja tulevikuperspektiivid [‘The acadmic studies of Estonian language and culture abroad – history, current situation and future perspectives’]. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool. http://hdl.handle.net/10062/60556 (27.9.2018).

Lukk, Maarika; Koreinik, Kadri; Kaldur, Kristjan; Vihman, Virve-Anneli; Villenthal, Anneli; Kivistik, Kats; Jaigma, Martin; Pertšjonok, Anastasia 2017. Eesti keeleseisund [‘The language situation in Estonia’]. Tartu: Tartu ülikool ja Balti Uuringute Instituut (IBS). http://hdl.handle.net/10062/56511 (29.9.2018).

Piliste, Kristina 2018. Eestis õppivate kraadiõppe välistudengite arv ületas 4000 piiri [‘The number of postgraduate students studying in Estonia exceeded 5,000’]. SA Archimedes. http://archimedes.ee/eestis-oppivate-kraadioppe-valistudengite-arv-uletas-4000-piiri/ (29.9.2018).

Ranne, Raul 2015. Välisüliõpilased hindavad Eestis õppimist kõrgelt [‘International students value studying in Estonia highly’]. SA Archimedes. http://archimedes.ee/valisuliopilased-hindavad-eestis-oppimist-korgelt-2/ (27.9.2018).

Reile, Liis 2018. Eestis õppivad välisüliõpilased ja eesti keel: hoiakud ja keeleõppimise motivatsioon [‘International students studying in Estonia and Estonian language: Attitudes and language learning motivation’]. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool. http://hdl.handle.net/10062/60670 (26.9.2018).

Riigikogu pressiteenistus 2018 = Riigikogus oli riikliku tähtsusega küsimusena arutelu all eesti keele olukord [‘The Riigikogu discussed the situation of the Estonian language as a matter of national importance’]. https://www.riigikogu.ee/pressiteated/taiskogu/riigikogus-oli-riikliku-tahtsusega-kusimusena-arutelu-eesti-keele-olukord/ (3.10.2018).

Roosaar, Greta 2016. Eesti haridus- ja teadussaavutuste rahvusvaheline tutvustamine suureneb [‘The international introduction of educational and scientific achievements in Estonia is increasing’]. SA Archimedes. http://archimedes.ee/eesti-haridus-ja-teadussaavutuste-rahvusvaheline-tutvustamine-suureneb/ (29.9.2018).

Ryan, Richard M.; Deci, Edward L. 2000. Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. – Contemporary Educational Psychology, 25 (1), 54–67. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020

Study in Estonia 2018. Programmes. https://www.studyinestonia.ee/en/study/programmes (26.9.2018).

Tavakol, Mohsen; Dennick, Reg 2011. Making sense of Cronbach’s alpha. – International Journal of Medical Education 2, 53–55. https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd

TÜ 2018 = Tartu Ülikoolis alustab õpinguid 4359 uut üliõpilast [‘4359 new students start their studies at the University of Tartu’]. https://www.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikoolis-alustab-opinguid-4359-uut-uliopilast (26.9.2018).

Ushioda, Ema 2009. A person-in-context relational view of emergent motivation, self and identity. – Zoltán Dörnyei, Ema Ushioda (Eds.), Motivation, Language Identity and the L2 Self. Bristol: Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781847691293-012

Ushioda, Ema 2017. The impact of global English on motivation to learn other languages: Toward an ideal multilingual self. – The Modern Language Journal, 101 (3), 469–482. https://doi.org/10.1111/modl.12413
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa15.05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Birute Klaas-Lang, Liis Reile

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563