MAIN-testi kasutamine eesti laste jutustamisoskuse hindamiseks

Andra Kütt

Abstract


Laste loodud jutustusi peetakse rikkalikuks keelematerjaliks, keelearengu taseme peegeldajaks ning selle hindamise heaks vahendiks. Eesti keele alastes uuringutes ei ole testi “The Multilingual Assessment Instrument for Narratives” (MAIN) seni kasutatud. Nii puuduvad andmed selle kohta, kuivõrd sobib test eesti laste jutustamisoskuse uurimiseks. Artikli eesmärk on selgitada, kas test eesti lastele sobib, kas ja kuivõrd erinevad eri vanuses laste tulemused, millised osad testist on eesti laste jaoks raskemad ja kergemad ning milline on seos laste sõnavara mahu ja rikkuse ning jutustamisoskuse vahel. Uurimismaterjal on kogutud testi eelkatsega, kus osales 18 lastvanuses 4−8 eluaastat. Tulemustest selgus, et test annab laialdasepildi nii narratiivi loomise kui ka mõistmise kohta. Loomiskatse aluseks olnud pildi mõistmine oli lastele kergem kui iseseisev jutustuse loomine. Narratiivi loomist ei alustanud lapsed tavaliselt alguspunkti signaliseerimisega (aja või koha nimetamisega), vaid pigem kohe katse või eesmärgi sisukomponendiga, mis osutusid ka kõige sagedasemateks ja seega kõige kergemateks sisukomponentideks laste narratiivides.

***

Using the Multilingual Assessment Instrument for Narratives test for the assessment of Estonian children’s narrative skills

In the Estonian language context, the Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN) has not been used for research purposes. A total of 18 children (9 boys and 9 girls) between the ages of 4 and 8 took part in trial tests: 15 Estonian mother-tongue and 3 Estonian-Russian bilingual mother-tongue children. The article was an analysis of the suitability of the test and an analysis of the test’s preliminary results in assessing Estonian children’s narrative skills. 

The preliminary test showed that storytelling is difficult for children. It emerged that when producing a narrative, it was not natural for children to indicate a starting point (giving time or place), but rather storytelling began immediately with a conflict and goal as internal components. Challenges and goals also turned out to be the most common and therefore the simplest content in the children’s narratives. 

There was little complexity in the children’s narratives, and most presented individual goals without conflicts or outcomes. Least common was all three macrostructural components (goal-conflict-outcome) in succession in the children’s stories. Stories that achieved higher scores in production were also more complex and these displayed components and sequencing of components that show the cohesion and completeness of the work. Stories that achieved lower scores rather contain individual goals of narrative production, but with conflicts and outcomes to a lesser extent. 

In the Estonian children’s narratives, there were few words referring to a person’s inner feelings or reactions. The results showed that Estonian children find it difficult to use emotion words, which is evidenced by their limited use of IST words (including emotion words) as well as their null-rated understanding of the internal reactions and states of individuals. 

No connection emerged showing that those that narrate better also understand better. A high comprehension test result shows that the test stimulus, a series of pictures, was understood and the test turned out to be appropriate for the children. 

Better narrators generally have a richer vocabulary and children with a richer vocabulary express more internal reactions and conditions of individuals in their stories. By analysing the density of the vocabulary used by the children in their narratives and its relationship with points in the narrative, it became clear that a child’s more varied vocabulary is not connected to better narrative skills. 

For further research purposes, this test has significant added value and research focus which provides an opportunity to link narrative production skills with studies of the developmental environment. Keywords


narrative, child language, Estonian language

Full Text:

PDF

References


Adamka, Aive 2008. 6–8 aasta vanuste laste suuliste jutustuste makrostruktuur. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool.

Aidulo, Lagle 2007. 5-6-aastaste eesti-vene kakskeelsete laste tekstiloome: olupildi järgi jutustamine. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool.

Argus, Reili; Kõrgesaar, Helen 2014. Sõnaliigid eesti lapse kõnes ja lapsele suunatud kõnes [‘Word classes in the child's speech and in the child-directed speech’]. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 10, 37−53. https://doi.org/10.5128/ERYa10.03

Argus, Reili 2009. Eksperimentaalse metoodika kasutamisest eesti keele omandamise alastes uuringutes [‘Using experiments for the study on Estonian language acquisition’]. – Korpusuuringute metodoloogia ja märgendamise probleemid. Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised 11. Tallinn: Tallinna Ülikool, 7–29.

Argus, Reili 2012. Adaptation of MAIN. http://www.zas.gwz-berlin.de/fileadmin/material/ZASPiL_Volltexte/zp56/MAIN_estonian.pdf (15.8.2017).

Arnek, P. 2007. Viie- ja kuueaastaste eakohase arenguga laste vahendatud ja vahendamata tekstiloome. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool.

Balčiūnienė, Ingrida 2012. Lithuanian narrative language at preschool age. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 8, 21−36. https://doi.org/10.5128/ERYa8.02

Balčiūnienė, Ingrida 2017. Acquisition of agreement features: Lithuanian adjectives. – Ettekanne 16. rakenduslingvistika kevadkonverentsil Tallinnas (20.4.2017).

Balkašina, Marina 2008. 5- ja 6-aastaste eakohase arenguga laste sidusa teksti loome pildiseeria järgi. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool.

Berman, Ruth A.; Slobin, Dan I. 1994. Relating Events in Narrative: A crosslinguistic deve- lopmental study. Lawrence Erlbaum Associates.

Bishop, Dorothy Vera Margaret; Edmundson, Andrew 1987. Language impaired 4-year-olds: Transient from persistent impairment. – Journal of Speech and Hearing Disorders, 52, 156–173. https://doi.org/10.1044/jshd.5202.156

Bruner, Jerome 1985. Narrative and paradigmatic modes of thought. – Elliot Eisner (Ed.), Learning and Teaching the Ways of Knowing. Chicago: University of Chicago Press, 97–115.

Chang, Chien-Ju 2004. Telling stories of experiences: Narrative development of young Chinese children. – Applied Psycholinguistics, 25 (1), 83–104. https://doi.org/10.1017/S0142716404001055

Crazzani, Ilaria; Ornaghi, Veronica 2013. The relationship between emotional-state language and emotion understanding: A study with school-age children. – Cognition & Emotion, 27 (2), 356–366. https://doi.org/10.1080/02699931.2012.711745

Demir, Öslem, Ece; Rowe, Meredith L.; Heller, Gabriella; Goldin-Meadow, Susan; Levine, Susan C. 2015. Vocabulary, syntax, and narrative development in typically developing children and children with early unilateral brain injury: Early parental talk bout the “there-and-then” matters. – Developmental Psychology, 51 (2), 161–175. https://doi.org/10.1037/a0038476

Fiestas, Christine E.; Peña, Elizabeth D. 2004. Narrative discourse in bilingual children: Language and task effects. – Language, Speech and Hearing Services in Schools, 35, 155–168. https://doi.org/10.1044/0161-1461(2004/016)

Gagarina, Natalia; Klop, Daleen; Kunnari, Sari; Tantele, Koula; Välimaa, Taina; Balčiūnienė, Ingrida; Bohnacker, Ute; Walters, Joel 2015. MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives. Part I. Download materials to be used for assessment IIa. ZAS Papers in Linguistics 56. Berlin: ZAS. Täiendatud versioon 2015; http://www.zas.gwz-berlin.de/zaspil56.html (20.8.2017).

Gagarina, Natalia; Klassert, Annegret; Topay, Natalie 2010. Sprachstandstest Russisch für mehrsprachige Kinder / Russian language proficiency test for multilingual children. ZAS Papers in Linguistics 54. Berlin: ZAS.

Gardner-Neblett, Iruka 2015. Oral narrative skills: Explaining the language-emergent literacy link by race/ethnicity and SES. – Developmental Psychology, 51 (7), 889–904. https://doi.org/10.1037/a0039274

Griffin, Terri M.; Hemphill, Lowry; Camp, Linda; Wolf, Dennis Palmer 2004. Oral discourse in the preschool years and later literacy skills. – First Language, 24 (2), 123–147. https://doi.org/10.1177/0142723704042369

Gutiérrez-Clellen, Vera F. 2002. Narratives in two languages: Assessing performance of bilingual children. – Linguistics and Education, 13 (2), 175–197. https://doi.org/10.1016/S0898-5898(01)00061-4

Hallap, Merit; Padrik, Marika 2008. Keel ja kõne: kuulamine ja kõnelemine, lugemine ja kirjutamine. – E. Kikas (Toim.), Õppimine ja õpetamine koolieelses eas. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 276−302.

Hughes, Diana; McGillivray, LaRae; Schmidek, Mark 1997. Guide to Narrative Language: Procedures for Assessment. Eau Claire, Wisconsin: Thinking Publications.

Imedadze, Natela; Shartava, Lia 1999. Motion verbs in Georgian children’s narratives. – Psychology of Language and Communication, 3 (1), 61–74.

Karlep, Karl 2003. Kõnearendus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Kielar-Turska, Maria 1999. The inner landscape of characters in stories told by children. – Psychology of Language and Communication, 3 (2), 49–56.

Kivi, Kadri 2010. Tavakooli II klassi laste kirjaliku teksti loomeolupildile toetudes ning õpetajate hinnangud laste tekstidele. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool. http://hdl.handle.net/10062/23120

Kütt, Andra 2015. Eesti keelt emakeelena omandavate laste (vanuses 6–7 eluaastat) sõnavara sotsiolingvistiline uurimus. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Kuuseoja, M. 2008. Kuueaastaste kakskeelsete koolieelikute tekstloome: jutustuste terviklikkus ja sidusus. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool.

Kyuchukov, Hristo 2000. Introducing referents in Turkish children’s narratives. – Psychology of Language and Communication, 4 (1), 65–74.

Labov, William 1972. Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Labov, William; Waletzky, Joshua 1967. Narrative analysis: Oral versions of personal expe- rience. – June Helm (Ed.), Essays on the Verbal and Visual Arts: Proceedings of the 1966 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society. Seattle: University of Washington Press, 12–44.

Lerkkanen, Marja-Kristiina 2007. Lugema õppimine ja õpetamine alus- ja algõpetuses. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Li, Hanhong; Fang, Alex C. 2011. Word frequency of the CHILDES corpus: Another perspective of child language features. – ICAME Journal, 35, 95–116

Liles, Betty Z.; Duffy, Robert J.; Merritt, Donna D.; Purcell, Sherry L. 1995. Measurement of narrative discourse ability in children with language disorders. – Journal of Speech and Hearing Research, 38 (2), 415–425. https://doi.org/10.1044/jshr.3802.415

MacWhinney, Brian 1991. The CHILDES System. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.11.8342&rep=rep1&type=pdf (20.8.2017).

Mäesaar, Kati 2010. Narratiivi loome oskused 5-6 aastastel lastel. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool. http://hdl.handle.net/10062/15221

Merritt, Donna D.; Liles, Betty Z. 1987. Story grammar ability in children with and without language disorder: Story generation, story retelling, and story comprehension. – Journal of Speech and Hearing Research, 30 (4), 539–552. https://doi.org/10.1044/jshr.3004.539

Minami, Masahiko 2002. Monologic Narrative: Narrative Development. – Masahiko Minami, Culture Specific Language Styles: The Development of Oral Narrative and Literacy. Multilingual Matters, 76–108.

Muts, Eda 2017. Eakohase arenguga 15- ja 16-aastaste laste tekstiloome: suuline jutustamine ja kirjalik loovtöö pildiseeria järgi. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool. http://hdl.handle.net/10062/55465

Nelson, Katherine 1996. Language in Cognitive Development. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139174619

Nordqvist, Asa 1998. Projecting speech to protagonists in oral and written narratives: A developmental study. – Psychology of Language and Communication, 2 (2), 37–46.

Onega, Susana; Landa, J. A. G. 1996. Narratology: An Indroduction. London: Longman.

Ovchinnikova, Irina 2007. Slips of the tongue in children’s narratives: Connectionist inter- pretation. – Psychology of Language and Communication, 11 (1), 23–41.

Reheperv, Jana 2014. Jutugrammatikal põhinevad narratiivid koolieelikute teksti mõistmise ja loome arendamiseks. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool. http://hdl.handle.net/10062/42168

Riessman, Catherine Kohler 2000. Analysis of Personal Narratives. – J. A. Gubrium, J. F Holstein (Eds.), Handbook of Interview Research. Newbury Park, CA: Sage, 695–710.

Ruul, Riina 2009. 5-6 aastaste laste jutustuste sidusus ja selle hindamine. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool.

Shapiro, Lauren R.; Hudson, Judith A. 1989. Cohesion and coherence in preschool children’s picture-elicited narrative. – National Biennial Meeting o the Society for Research in Child Development. Kansas City, MO, April 27–30.

Shapiro, Lauren R.; Hudson, Judith A. 1991. Tell me a make-believe story: Coherence and cohesion in young children Picture-elicited narratives. – Developmental Psychology, 27 (6), 960–974. https://doi.org/10.1037/0012-1649.27.6.960

Shapiro, Lauren R. 1990. Developmental changes in young children’s ability to produce cohesive and coherent stories. – Conference on Human Development. Richmond, VA, March 29–31.

Soodla, Piret; Kikas, Eve; Pajusalu, Renate; Adamka, Aive; Parm; Sirli 2010. Vahendamata ja vahendatud narratiiv laste kõnearengu hindamisel [‘Self-generated and retold narratives as a tool of language assessment’]. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 6, 277−296. https://doi.org/10.5128/ERYa6.17

Soodla, Piret 2004. Kirjaliku tekstiloome oskuste arendamine põhikooli keskastmes. Magistritöö. Tartu Ülikool.

Soodla, Piret 2011. Picture-elicited narratives of Estonian children at the kindergarten-school transition as a measure of language competence. Dissertationes paedagogicae Universitatis Tartuensis 12. Tartu: Tartu Ülikool.

Stein, Nancy L.; Glenn, Christine G. 1979. An analysis of story comprehension in elementary school children. – Roy O. Freedle (Ed.), New Directions in Discourse Processing, Vol. 2. Norwood, NJ: Ablex, 53–120.

Teiter, Tuuli 2010 5-6-aastaste laste vahendatud ja vahendamata jutustuste mikrostruktuur. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool. http://hdl.handle.net/10062/23127

Trabasso, Tom; Rodkin, Philip 1994. Knowledge of goals/plans: A conceptual basis for narrating Frog, where are you? – R. A. Berman, D. I. Slobin (Eds.), Relating Events in Narrative: A crosslinguistic developmental study. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 85–106.

Traumann, Janne 2009. Tekstiloome õpetamine viie- ja kuueaastastele eakohase kõnearenguga lastele Pärsama lasteaia näitel. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut.

Ukrainetz, Teresa A.; Justice, Laura M.; Kaderavek, Joan N.; Eisenberg, Sarita L.; Gillam, Ronald B.; Harm, Heide M. 2005. The development of expressive elaboration in fictional narratives. – Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 48, 1363–1377. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2005/095)

Ulatowska, Hanna; Streit-Olness, Gloria; Samson, A. M.; Keebler, M. W.; Goins, K. E. 2004. On the nature of personal narratives of high quality. – Advances in Speech-Language Pathology, 6 (1), 3–14. https://doi.org/10.1080/14417040410001669453

Westby, Carol; Moore, Celia; Roman, Rosario 2002. Reinventing the enemy’s language: Developing narratives in native American children. – Linguistics and Education, 13 (2), 235–269. https://doi.org/10.1016/S0898-5898(01)00063-8
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa14.06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Andra Kütt

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563