Acquisition of epistemic marking in Estonian and Russian

Victoria V. Kazakovskaya, Reili Argus

Abstract


The article compares the acquisition of epistemic modality in typologically different languages, Estonian and Russian. The longitudinal data of 4 children was used to analyse the first emergence and the further development of lexical markers expressing certainty and uncertainty. Developmental analysis of micro fields of epistemic modality has shown that in both languages the semantics of uncertainty starts to be acquired slightly earlier than certainty. The main tendencies in the usage of epistemic markers in utterances are similar in our corpora. Since the acquisition of epistemic modality is similar in the two languages, it would be reasonable to assume that some categories, like epistemic modality, rely more on general cognitive development than others. 

Episteemilise modaalsuse markerite omandamine eesti ja vene keeles 

Artiklis kirjeldatakse episteemilise modaalsuse markerite omandamist eesti ja vene keeles. Kuigi tegemist ei ole sugulaskeeltega ning igale üksikule episteemilisuse markerile üksühest tõlkevastet leida ei ole võimalik, on tõenäosushinnangu väljendusvahendite jaotumine skaalal vähe tõenäoline – tõsikindel kahes keeles üsna sarnane. Nelja lapse (kaks vene ja kaks eesti keelt omandavat last) pikiuuringu andmete põhjal kirjeldatakse artiklis esimeste episteemilise modaalsuse markerite ilmumist laste keelekasutusse ning tõenäosust ja ebatõenäosust väljendavate markerite edasist arengut. Analüüsist selgus, et mõlemas keeles hakkavad lapsed kasutama vähest tõenäosust väljendavaid markereid pisut varem kui tõsikindlust väljendavaid. Samuti on sarnased markerite kasutamise strateegiad: laste kõnes on pisut suurem valik ebatõenäosust väljendavaid markereid kui tõenäosust väljendavaid, samuti moodustavad mõlemas keeles ebatõenäosuse väljendusvahendid kõikidest episteemilise modaalsuse markeritest kaks kolmandikku. Episteemilise modaalsuse markerite kasutamise areng toimub kognitiivselt lihtsamatest situat- sioonidest keerukamateni: esialgu kasutavad lapsed markereid kolmanda isiku tegevusi või mingit üldist olukorda kirjeldavates lausetes, seejärel oskavad nad neid kasutada enda tegevuse ehk selle tõenäosuse kirjeldamiseks ning alles seejärel vestluspartneri (nn sina-lausetes) tegevuste või kavatsuste tõenäosuse kirjeldamiseks.

Lapsele suunatud kõne analüüs näitas, et markerid, mis on lapsele suunatud kõnes sagedased, ilmusid varakult ka laste keelde ja olid nendegi keeles sagedased. Täiskasvanutele suunatud kõnes esinevad aga episteemilise modaalsuse markerid mõnevõrra teistsuguse sagedusega ja nii võib väita, et lapsele suunatud kõne on justkui täiskasvanutele suunatud kõne ja laste enda kõne vahevariant. Kahe keele episteemilise modaalsuse markerite omandamises olulisi erinevusi ei olnud. Ainukese erinevusena võib märkida seda, et markerid minu arvates ja minu meelest olid eesti lastele suunatud kõnes üsna harvad ning eesti laste keeles esines minu meelest vaid kahel korral, markeri vaste po-moemu vene lastele suunatud keeles aga oli üsna sage.

Kahe vaadeldud keele episteemilise modaalsuse markerite omandamisprotsessis on kindlasti põimunud mitu olulist tegurit: 1) omandamiskäik võib olla keeltes sarnane seetõttu, et kategooria ise, st leksikaalsete vahendite paigutumine tõenäosuse–ebatõenäosuse skaalal on üsna sarnane; 2) omandamise vanus on seotud nii üldise kognitiivse arenguga (nt võime tabada ja väljendada vestluspartneri kavatsusi areneb välja suhteliselt hilja); 3) omandamine on seotud üldisema grammatika arenguga (esimesed episteemilise modaalsuse markerid ilmuvad laste keelde siis, kui nende ühes lausungis on keskmiselt juba üle kolme sõna); 4) episteemilise modaalsuse väljendusvahendite omandamist mõjutab ka lapsele suunatud kõne, st et markerite omandamise järjekord sõltub nende sagedusest sisendkeeles. Keywords


first language acquisition, epistemic modality, certainty, uncertainty, Estonian, Russian

Full Text:

PDF

References


van der Auwera, Johan; Plungian, Vladimir 1998. Modality’s Semantic Map. – Linguistic Typology, 2, 79–124.

Argus, Reili; Suurmäe, Kadri; Kütt, Andra; Tamm, Anne 2014. Eesti kaudse evidentsiaalsuse morfoloogilise markeri omandamisest: mõistmiskatse tulemused. [The acquisition of the morphological marker of evidentiality in Estonian: The results of a comprehension.] – Uurimusi keele omandamisest, õppimisest ja korpustest. Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised 16. Tallinn: Tallinna Ülikool, 83–102.

Arutjunova, Nina D. 1988. Tipy jazykovyx značenij (ocenka, sobytie, fakt). [Types of linguistic meanings (assessment, event, fact).] Мoskva: Nauka.

Bally, Charles 1965. Linguistique générale et linguistique française. Berne: Franke.

Bondarko, Aleksandr V. (Ed.) 1990. Teoria funkcional’noj grammatiki: Temporal’nost’. Modal’nost’ [The theory of functional grammar: Temporality. Modality]. Leningrad: Nauka.

Boye, Kasper 2006. Epistemic Meaning: A Cross-linguistic Study. Ph.D. dissertation. University of Copenhagen.

Brooks, Rechele; Meltzoff, Andrew N. 2015. Connecting the dots from infancy to childhood: A longitudinal study gaze following, language and explicit theory of mind. – Journal of Experimental Child Psychology, 130 (2), 67–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2014.09.010

de Villiers, Jill; Garfield, Jay; Gernet-Girard, Harper; Roeper, Tom; Speas, Margaret 2009. Evidentials in Tibetan: Acquisition, Semantics, and Cognitive Development. – New Directions for Child and Adolescent Development, 125, 29–47.

Egan, Andy; Weatherson, Brian (Eds.) 2011. Epistemic Modality. Oxford, England: Oxford University Press.

Erelt, Mati 2013. Eesti keele lauseõpetus. Sissejuhatus. Öeldis. Tartu ülikooli eesti keele osakonna preprindid 4. Tartu.

Flavell, John H. 2004. Theory-of-Mind Development: Retrospect and prospect. – Merrill-Palmer Quarterly, 50 (3), 274–290.

Fitneva, Stanka 2001. Epistemic marking and reliability judgments: Evidence from Bulgarian. – Journal of Pragmatics, 33 (3), 401–420. http://dx.doi.org/10.1016/S0378-2166(00)00010-2

Fitneva, Stanka; Matsui, Tomoko (Eds.) 2009. Evidentiality: A Window into Language and Cognitive development. Wiley Periodicals.

Kazakovskaya, Victoria V. 1996. Sposoby vyraženija avtorstva v strukture predloženija. [Ways of authorship expression within utterance structure.] Ph.D. dissertation. Moscow Pedagogical University.

Kazakovskaya, Victoria V. 2011. Questions and Answers in “Adult – Child” Dialogue. Moscow: URSS.

Matsui, Tomoko 2014. Children’s understanding of linguistic expressions of certainty and evidentiality. – D. Matthews (Ed.), Pragmatic Development in First Language Acquisition. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 295–316.

Miller, Carol A. 2006. Developmental relationships between language and theory of mind. – American Journal of Speech-Language Pathology, 15 (2), 142–154. http://dx.doi.org/10.1044/1058-0360(2006/014)

Milligan, Karen; Astington, Janet Wilde; Dack, Lisa Ain 2007. Language and theory of mind: Meta-analysis of relationship between language ability and false belief understanding. – Child Development, 78 (2), 622–646. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01018.x

Moore, Chris; Furrow, David 1991. The development of the language of belief: The expression of relative certainty. – D. Frye, C. Moore (Eds.), Children’s theories of mind: Mental states and social understanding. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 173–193.

Moore, Chris; Pure, Kiran; Furrow, David 1990. Children’s understanding of the modal expression of speaker certainty and uncertainty and its development to representational theory of mind. – Child Development, 61 (3), 722–730. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.1990.tb02815.x

Ozturk, Ozge; Papafragou, Anna 2015. The acquisition of epistemic modality: from semantic meaning to pragmatic interpretation. – Language Learning and Development, 11 (3), 191–214. http://dx.doi.org/10.1080/15475441.2014.905169

Palmer, Frank 1986. Mood and Modality. Cambridge: CUP.

Piaget, Jean 1994. Reč’ i myšlenie rebenka. [The language and thought of the child.] Moskva: Pedagogika-Press.

Piaget, Jean; Inhelder, Baerbel 1975. The Origin of the Idea of Chance in Children. London: Routledge & Kegan Paul.

Phillips, Juliet R. 1973. Syntax and vocabulary of mothers' speech to young children: age and sex comparisons. – Child Development, 44 (1), 182–185.

Ruffman, Ted; Slade, Lance; Devitt, Kerry; Crowe, Elena 2006. What mothers say and what they do: The relation between parenting, theory of mind, language and conflict/cooperation. – British Journal of Development Psychology, 24 (1), 105–124. http://dx.doi.org/10.1348/026151005X82848

Russkaja Grammatika 2005 (1980). [Russian Grammar.] Vol. II. Moskva: Nauka.

Shtulman, Andrew; Carey, Susan 2007. Improbable or impossible? How children reason about the possibility of extraordinary events. – Child Development, 78 (3), 1015–1032. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01047.x

Tamm, Anne 2009. The Estonian partitive evidential. Some notes on the semantic parallels between the aspect and evidential categories. – Lotte Hogeweg, Helen de Hoop, Andrei Mal’chukov (Eds.), Cross-Linguistic Semantics of Tense, Aspect, and Modality. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 365–401.

Tamm, Anne; Argus, Reili; Kapanen, Airi; Kütt, Andra; Suurmäe, Kadri 2015. Evidentsiaalsuse ja episteemilise modaalsuse suhetest eesti lastekeeles käitumiskatsete põhjal. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 11, 263–280. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa11.16

Taumoepeau, Mele; Ruffman, Ted 2016. Self-awareness moderates the relation between maternal mental state language about desires and children’s mental state vocabulary. – Journal of Experimental Child Psychology, 144 (4), 114–129. http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2015.11.012

Vinogradov, Victor V. 1986. Russkij jazyk (grammatičeskoe učenie o slove). [Russian language (grammatical study about a word).] Мoskva: Vysšaja škola.

Vygotskij, Lev S. 1986. Izbrannye psikhologičeskie issledovania. [Selected psychological studies.] Moskva: Labirint.

Wellman, Henry M. 1990. The Child’s Theory of Mind. Cambridge, MA–London: MIT Press.

Õispuu, Jaan 1999. Spravočnik po estonskomu jazyku. [Handbook of Estonian language.] Tallinn: Koolibri.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa12.04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Viktoria V. Kazakovskaya, Reili Argus

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563