Eesti ja soome keele vastastikune mõistmine üksiksõna- ja tekstitasandil: lingvistilised tegurid, mõistmisprotsess ja sümmeetria

Annekatrin Kaivapalu

Abstract


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa11.04

Artiklis käsitletakse kirjaliku eesti ja soome keele vastastikust mõistmist üksiksõna- ja tekstitasandil. Eesmärk on selgitada, kas ja kuidas eesti- ja soomekeelsed keelekasutajad mõistavad oma emakeele põhjal lähedast sugulaskeelt ilma sihtkeele õppimis- ja kasutuskogemuseta ning mille poolest erineb üksiksõnade mõistmine tervikteksti mõistmisest. Mõistmistestide vastuste ja osalejate eneserefleksiooni analüüsi keskmes on kahe sihtkeele mõistmise võimalik sümmeetria ning mõistmisprotsessi mõjutavad tegurid.

Tulemuste põhjal osutusid eestikeelsed keelekasutajad edukamaks üksiksõnatestis, eriti eesti ja soome keeles samatähenduslike kirjapildilt sarnaste sõnade ning laen- ja võõrsõnade mõistmisel, soomekeelsed keelekasutajad tervikteksti mõistmisel. Mõlema sihtkeele mõistmisel on otsustav keeltevahelise sarnasuse tunnetamine: toetutakse esmajoones eesti ja soome, aga ka muude varem õpitud keelte ja sihtkeele sarnasusele, seostades seda metalingvistiliste ja üldteadmistega ning kontrollides oletusi lause-, lõigu- ja tekstikontekstis. Kontekst toimib omalaadse filtrina, mis selekteerib keelekasutaja oletusi neid aktsepteerides või tagasi lükates. Mõistmisprotsessi komponentide jaotus ja suund varieeruvad indiviiditi ja sõltuvad paljuski osalejate varasematest teadmistest ja kogemustest.


Keywords


retseptiivne mitmekeelsus; tunnetatud keeltevaheline sarnasus; eesti keel; soome keel

Full Text:

PDF

References


Bachman Lyle. F. 1990. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: OUP.

Berthele; Raphael 2008. Dialekt-Standard Situationen als embryonale Mehrsprachigkeit.

Erkenntnisse zum interlingualen Potenzial des Provinzlerdaseins. – Sociolinguistica; 22; 87–107.

Bezooijen; Renée van; Gooskens; Charlotte 2007. Interlingual text comprehension: Linguistic and extralinguistic determinants. – Jan D. ten Thije; Ludger Zeevaert (Eds.). Receptive Multilingualism: Linguistic Analyses; Language Policies; and Didactic Concepts. Amsterdam: John Benjamins; 249–264.

EKR = Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine; õpetamine; hindamine. [Common European Framework of Reference for Languages: learning; teaching and assessment.] Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.

Gooskens; Charlotte 2004. Norwegian dialect distances geographically explained. – Britt-Louise Gunnarson et al. (Eds.). Language Variation in Europe. Papers from the Second International Conference on Language Variation in Europe; ICLAVE 2 Uppsala University; Sweden; June 12–14; 2003. Uppsala: Uppsala University; 195–206.

Gooskens; Charlotte 2007. Contact; attitude and phonetic distance as predictors of inter-Scandinavian communication. − Jean-Michel Eloy; Tadhg ÓhLfearnáin (Eds.). Near Languages – Collateral Languages. Actes du colloque international réuni à Limerick; du 16 au 18 juin 2005; 99−109.

Gooskens; Charlotte; Heeringa; Wilbert 2006. The relative contribution of pronunciation; lexical and prosodic differences to the perceived distances between Norwegian dialects. − Literary and Linguistic Computing; 21 (4); 477–492. http://dx.doi.org/10.1093/llc/fql038

Gooskens; Charlotte; Heeringa; Wilbert 2014. The role of dialect exposure in receptive multilingualism. − Applied Linguistics Review; 5 (1); 247−271. http://dx.doi.org/10.1515/applirev-2014-0011

Gooskens; Charlotte; Heuven; Vincent van; Bezooijen; Renée van; Pacilly; Jos 2010. Is spoken Danisn less intelligible than Swedish? − Speech Communication; 52 (11–12); 1022−1037. http://dx.doi.org/10.1016/j.specom.2010.06.005

Gooskens Charlotte; Hilton; Nanna Haug 2010. The effect of social factors on the comprehension of a closely related language. − Jani-Matti Tirkkone; Esa Anttikoski (Eds.). Proceedings of the 24th Scandinavian Conference of Linguistics. Reports and Studies in Education; Humanities; and Theology 5. Joensuu: University of Eastern Finland; 201−210.

Gooskens; Charlotte; Kürschner; Sebastian 2009. Cross border intelligibility – on the intelligibility of Low German among speakers of Danish and Dutch. − Alexandra N. Lenz; Charlotte Gooskens; Siemon Reker (Eds.). Low Saxon Dialects Across Borders – Niedersächsische Dialecte über Grenzen hinweg. Zeitschrift fur Dialektologie und Linguistik; Beihefte 138. Franz Steiner Verlag; 273−297.

Heeringa; Wilbert; Gooskens; Charlotte; Smedt; Koenraad de 2008. What role does dialect knowledge play in the perception of linguistic distances? − International Journal of Humanities and Arts Computing; 1–2; 243–259.

Heinonen; Maria 2011. “Viineri tuli mieleen; mutta ihan kuin oisin kuullu että nakki?”. Kyselytutkimus eräiden viron sanojen ymmärtämisestä suomen kielen sanojen pohjalta. Kandidaatintutkielma. Itä-Suomen yliopisto.

Heinonen; Maria 2014. “Koska Virossa kaikki on nurinkurin”. Kyselytutkimus eräiden luettujen ja kuultujen vironkielisten sanojen ymmärtämisestä suomen kielen pohjalta. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto.

Hilton; Nanna Haug; Gooskens; Charlotte 2013. Language policies and attitudes towards Frisian in the Netherlands. – Charlotte Gooskens; Renée van Bezooijen (Eds.). Phonetics in Europe: Perception and Production. Frankfurt a.M.: Peter Lang; 139–157.

Jarvis; Scott; Terrence Odlin 2000. Morphological type; spatial reference; and language transfer. − Studies in Second Language Acquisition; 22 (4); 535−556. http://dx.doi.org/10.1017/S0272263100004034

Kaivapalu; Annekatrin; Martin; Maisa 2014. Measuring perceptions of cross-linguistic similarity between closely related languages Finnish and Estonian noun morphology as a testing ground. – Heli Paulasto; Lea Meriläinen; Helka Riionheimo; Maria Kok (Eds.). Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Cambridge Scholars Publishing.

Kaivapalu; Annekatrin; Muikku-Werner; Pirkko 2010. Reseptiivinen monikielisyys: miten suomenkielinen oppija ymmärtää viroa äidinkielensä pohjalta? [Receptive multilingualism: How Finnish as a first language helps learners to understand Estonian?] – Lähivertailuja. Lähivõrdlusi; 20; 68–97. http://dx.doi.org/10.5128/LV20.03

Kellerman; Eric 1979. Transfer and non-transfer: Where we are now. − Studies in Second Language Acquisition; 2 (1); 37–57. http://dx.doi.org/10.1017/S0272263100000942

Klein; Horst G.; Tilbert D. Stegmann 2000. EuroComRom – Die sieben Siebe: Romanische Sprachen sofort lesen können. Aachen: Shaker Verlag.

Mark; Marta 2014. Eesti õpilaste soome üksiksõnade mõistmine. [Understanding Finnish words by the Estonian students.] Bakalaureusetöö. Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut.

Martin; Maisa 1995. The Map and the Rope: Finnish Nominal Inflection as a Learning Target. Studia Philologica Jyväskyläensis 38. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Martin; Maisa 2006. Suomi ja viro oppijan mielessä. Näkökulmia taivutusmuotojen prosessointiin. − Annekatrin Kaivapalu; Külvi Pruuli (Toim.). Lähivõrdlusi. Lähivertailuja; 17. Jyväskylä Studies in Humanities 53. Jyväskylä: University of Jyväskylä; 43−60.

Metslang; Helle 1994. Temporal Relations in the Predicate and the Grammatical System of Estonian and Finnish. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen tutkimusraportteja 39. Oulu: University of Oulu.

Muikku-Werner; Pirkko; Heinonen; Maria 2012. Lumesadu – ’tarina’ vai ’lumikasa’ vai ei kumpikaan? Suomalaiset lukiolaiset viron sanoja tunnistamassa. ["Lumesadu" - 'tarina' or 'lumikasa' or something completely different? How Finnish senior high school students try to recognise Estonian words.] – Lähivertailuja. Lähivõrdlusi; 22; 157–187. http://dx.doi.org/10.5128/LV22.06

Muikku-Werner; Pirkko 2013. Vironkielisen tekstin ymmärtäminen suomen kielen pohjalta. [Understanding Estonian texts on a Finnish language base.] – Lähivertailuja. Lähivõrdlusi; 23; 210–237. http://dx.doi.org/10.5128/LV23.09

Muikku-Werner; Pirkko; Kaivapalu; Annekatrin; Martin; Maisa 2012. Mutual intelligibility in language learning context: Linguistic and strategic determinants of comprehension of Estonian and Finnish. – Matthias Hüning; Uli Reich (Eds.). Language and the City. Sociolinguistic Symposium 19. Berlin; August 21–24; 2012. Berlin: Freie Universität Berlin; 266.

Nissilä; Leena 2011. Viron kielen vaikutus suomen kielen verbien ja niiden rektioiden oppimiseen. [Impact of the Estonian language on the learning of Finnish verbs and their rections.] Acta Universitatis Ouluensis B. Humaniora 99. Oulu: Oulun yliopisto.

Odlin; Terrence 1989. Language Transfer. Cross-linguistic Influence in Language Learning. Cambridge; USA: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139524537

Oxford; Rebecca 1990. Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. New York: Newbury House.

Ommen; Sandrien van; Hendriks; Petra; Gilbers; Dicky; Heuven; Vincent van; Gooskens; Charlotte 2013. Is diachronic lenition a factor in the asymmetry in intelligibility between Danish and Swedish? – Lingua; 137; 193–213. http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2013.09.009

Paajanen; Ilona; Muikku-Werner; Pirkko 2012. Tee on kitsas – onko ‘tee kitkerää’ vai oletteko ‘te saita’? Suomalaiset opiskelijat viroa ymmärtämässä. ["Tee on kitsas" – is 'tea bitter' or are you 'penny-pinching'? Finnish students comprehending Estonian.] – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja; 22; 219–258. http://dx.doi.org/10.5128/LV22.08

Ringbom; Håkan 1987. The Role of the First Language in Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters.

Ringbom; Håkan 2007. Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters LTD.

Ringbom; Håkan; Jarvis; Scott 2009. The importance of cross-linguistic similarity in foreign language learning. − Michel H. Long; Catherine J. Doughty (Eds.). Handbook of Language Teaching. Oxford: Blackwell; 106−118.

Schepens; Job; Slik; Frans van der; Hout; Roeland van 2013. The effect of linguistic distance across Indo-European mother tongues on learning Dutch as a second language. − Lars Borin; Anju Saxena (Eds.). Approaches to Measuring Linguistic Differences. Berlin: Mouton de Gruyter.

Zeevaert; Ludger; Thije; Jan D. ten 2007. Introduction. − Jan D. ten Thije; Ludger Zeevaert (Eds.). Receptive Multilingualism. Linguistic Analyses; Language Policies and Dialectic Concepts. Amsterdam: John Benjamins; 1–21.

Thije; Jan D. ten; Rehbein; Jochen; Verschik; Anna (Eds.) 2012. International Journal of Bilingualism; 16 (3). Special Issue: Receptive Multilingualism. http://dx.doi.org/10.1177/1367006911426468
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa11.04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Annekatrin Kaivapalu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563