Keele kestlikkuse ja kao konstrueerimine poolavalikes diskursustes

Kadri Koreinik, Kristiina Praakli

Abstract


Artikli peaeesmärk on analüüsida keele kestlikkuse ja kao diskursiivset konstrueerimist Saksamaa ja Soome eestlaste ning setu ja võru keele kasutajate poolstruktureeritud intervjuude näitel. Intervjuuandmestik pärineb koostööprojektist European Language Diversity for All (ELDIA), mille keskmes on väikese kõnelejaskonnaga soome-ugri keeled tänapäeva mitmekeelsetes ühiskondades. Saksamaal ja Soomes elavad eestlased esindavad allohtoonseid keelerühmi; setu- ja võrukeelsed moodustavad autohtoonsed Eesti keelekogukonnad, mille piiritlemine pole probleemitu. Kõigi nimetatud kogukondade puhul on tegu mitmekeelsete eestlastega, kes on suuremal või vähemal määral säilitanud oma vähemuskeele enamuskeelses, vastavalt saksa-, soome- ja eestikeelses keeleruumis. Diskursusanalüüsi kõrval vaadeldakse põgusalt, kuidas hindavad oma keeleoskust erinevas vanuses inimesed. Kogu keelekestlikkuse ja -kao diskursus on vaadeldav legitimatsioonidiskursusena, kus osalised argumenteerivad vähemuskeelte funktsioonide ja tuleviku üle. Ühe põhitulemusena võib esile tuua, et kõik vaadeldud keelekogukonnad püsivad keelelise või kultuurilise rikastamise diskursiivses raamistikus.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.09


Keywords


vähemuskeel, enamuskeel, vahendajakeel, keelekogukonnad, diskursusuuringud, keeleideoloogia, keeleökoloogia, eesti keel, inglise keel

Full Text:

PDF

References


Abell, Jackie; Myers, Greg 2008. Analyzing research interviews. – Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski (Eds.). Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences. New York: Palgrave, Macmillan.

Annist, Aet 2009. Outsourcing culture: Establishing heritage hegemony by funding cultural life in South Eastern Estonia. – Lietuvos etnologija – Socialines antropologija i etnologija studij, 9, 117–138.

Blackledge, Adrian 2005. Discourse and Power in a Multilingual World. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Blommaert, Jan; Collins, Jan; Slembrouk, Stef 2005. Spaces of multilingualism. – Language & Communication, 25 (3), 197–216. http://dx.doi.org/10.1016/j.langcom.2005.05.002

Cameron, Deborah 2006. Ideology and language. – Journal of Political Ideologies, 11 (2), 141–52. http://dx.doi.org/10.1080/13569310600687916

Cenoz, Jasone; Gorter, Durk 2005. Trilingualism and minority languages in Europe. – International Journal of the Sociology of Language, 171, 1–5. http://dx.doi.org/10.1515/ijsl.2005.2005.171.1

Cenoz, Jasone; Gorter, Durk; Heugh, Kathleen 2011. Linguistic diversity. – Dafne C. Reymen, Steven Knotter (Eds.). Glossary on Diversity. Sussex: Sussex Academic Press, 83–98.

de Cillia, Robert; Reisigl, Martin; Wodak, Ruth 1999. The discursive construction of national identities. – Discourse & Society, 10 (2), 149–173. http://dx.doi.org/10.1177/0957926599010002002

de Leeuw, Edith D. 2005. To mix or not to mix data collection modes in surveys. – Journal of Official Statistics, 21 (2), 233–255.

Ehala, Martin 2010. Refining the notion of ethnolinguistic vitality. – International Journal of Multilingualism, 7 (4), 363–378. http://dx.doi.org/10.1080/14790711003637094

Eichenbaum, Külli 1998. Ku kavvas Setomaalõ seto rahvast jakkus? – Võro Instituudi toimetused/Võro Instituudi Toimõndusõq 2. Võro: Võro Instituut, 11–15

Eichenbaum, Külli; Pajusalu, Karl 2001. Setode ja võrokeste keelehoiakutest ja identiteedist. – Keel ja Kirjandus, 7, 483–489.

Fairclough, Norman. 1989. Language and Power. London: Longman.

Ferguson, Charles A. 1977. Sociolinguisic settings of language planning. – Joan Rubin, Bjorn H. Jernudd, Jyotirindra Das Gupta, Joshua A. Fishman, Charles A. Ferguson (Eds.). Language Planning Processes. The Hague: Mouton, 9–30.

Fishman, Joshua A. 2001. Reversing Language Shift. Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages. Clevedon: Multilingual Matters.

Hornberger, Nancy; Hult, Francis M. 2008. Ecological language education policy. – Bernard Spolsky, Francis M. Hult (Eds.). Handbook of Educational Linguistics. Malden, MA: Blackwell, 280–296.

Hult, Francis M. 2010. Analysis of language policy discourses across the scales of space and time. – International Journal of the Sociology of Language, 202, 7–24. http://dx.doi.org/10.1515/ijsl.2010.011

Johnson, David C. 2009. Ethnography of language policy. – Language Policy, 8 (2), 139–159. http://dx.doi.org/10.1007/s10993-009-9136-9

Jørgensen, Marianne; Phillips, Louise 2002. Discourse Analysis as Theory and Method. London, Thousands Oaks, New Delhi: Sage Publications.

Koreinik, Kadri 2011a. Language ideologies in the contemporary Estonian public discourse: With a focus on South Estonian. Dissertationes sociologicae Unversitatis Tartuensis 5. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Koreinik, Kadri 2011b. Agency lost in the discourse of language endangerment: Nominalizationin discourse about South Estonian. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 7, 77–94. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.05

Koreinik, Kadri (ilmumas 2013a). Case-specific report on the Seto language. With contributions by Eva Kühhirt, Anneli Sarhimaa, Sia Spiliopoulou-Åkermark, and Reetta Toivanen. ELDIA Working Papers.

Koreinik, Kadri (ilmumas 2013b). Case-specific report on the Võro language. With contributions by Eva Kühhirt, Anneli Sarhimaa, Sia Spiliopoulou-Åkermark, and Reetta Toivanen. ELDIA Working Papers.

Krikmann, Arvo 2000. Tere teele, tere meele, tere egalõ talõlõ. Valik lõunaeesti mõistatusi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.

Kyntäjä, Eve 1997. Eestlased Soomes – akulturatsioonipsühholoogia ja etniline identiteet. – Hill Kulu, Katrin Metsis, Tiit Tammaru (Toim.). Eestlane olla ... Eesti keele ja kultuuri perspektiivid. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 60–71.

Laanekask, Heli 2006. Virolaiset Suomessa suomenvirolaisiksi. – Olga Haurinen, Helena Sulkala (Toim.). Tutkielmia vähemmistö¬kielistä Jäämereltä Liivinrantaan. Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti V. Universitatis Ouluensis, Acta B, Humaniora B 69. Oulu: Oulun yliopisto, 55–73.

Maffi, Luisa 2000. Language preservation vs. language maintenance and revitalization: Assessing concepts, approaches and implications for language sciences. – International Journal of Sociology of Language, 142, 175–190. http://dx.doi.org/10.1515/ijsl.2000.142.175

McCarty, Theresa (Ed.) 2011. Ethnography and Language Policy. New York, London: Routledge.

Mufwene, Salikoko S. 2008. Language Evolution: Contact, Competition and Change. London, New York: Continuum.

Myers-Scotton, Carol 2002. Contact Linguistics. Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes. Oxford: Oxford University Press.

Org, Ervin; Reimann, Nele; Uind, Katrin; Velsker, Eva; Pajusalu, Karl 1994. Vastseliina Sute küla elanike murdepruugist ja keelehoiakutest. – Keel ja Kirjandus, 4, 203–209.

Pajusalu, Karl 2007. Estonian Dialects. – Mati Erelt (Ed.). Estonian Language. 2nd ed. Tallinn: Estonian Academy Publishers, 231–272.

Pajusalu, Karl; Velsker, Eva; Org, Ervin 1999. On recent changes in South Estonian: Dynamics in the formation of the inessive. – International Journal of the Sociology of Language, 139, 87–103. http://dx.doi.org/10.1515/ijsl.1999.139.87

Pajusalu, Karl; Hennoste, Tiit; Niit, Ellen; Päll, Peeter; Viikberg, Jüri 2002. Eesti murded ja kohanimed. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Praakli, Kristiina 2007. Eesti keele kasutusväljad Tampere eesti kogukonna näitel. – Pirkko Muikku-Werner, Ossi Kokko, Hannu Remes (Toim.). Suomalais-ugrilaisia kohdekieliä ja kontakteja. VIRSU III. Studies in Languages 42. Joensuu: Joensuun yliopisto, 91–105.

Praakli, Kristiina 2009. Esimese põlvkonna Soome eestlaste kakskeelne keelekasutus ja koodikopeerimine. Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 24. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Praakli, Kristiina 2013a (ilmumas). Case-specific report on Estonian language in Germany. With contributions by Eva Kühhirt, Anneli Sarhimaa, Sia Spiliopoulou-Åkermark, and Reetta Toivanen. ELDIA Working Papers.

Praakli, Kristiina 2013b (ilmumas). Case-specific report on Estonian language in Finland. With contributions by Eva Kühhirt, Anneli Sarhimaa, Sia Spiliopoulou-Åkermark, and Reetta Toivanen. ELDIA Working Papers.

Raag, Raimo 1999. One plus one equals one: The forging of Estonian Standard. – International Journal of the Sociology of Language, 139, 17–38. http://dx.doi.org/10.1515/ijsl.1999.139.17

Ricento, Thomas; Hornberger, Nancy 1996. Unpeeling the onion: language planning and policy and the ELT professional. – TESOL Quarterly, 30 (3), 401–428. http://dx.doi.org/10.2307/3587691

Saar, Evar 2003. Setos – Eine südestnische Sprache und Kultur an der Estinisch-Russischen Grenze. – Wolfgang Brücher (Hrsg.). Grenzverschiebungen. Interdisziplinäre Beiträge zu einem zeitlosen Phänomen. Internationales Symposium des interdisziplinären Forschungsschwerpunktes “Grenzregionen und Interferenzräume” der Philosophischen Fakultäten der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und Forbach 10.-12. Mai 2001. Röhrig Universitätsverlag, 103–118.

Silverstein, Michael 1979. Language structure and linguistic ideology. – Paul R. Clyne, William F. Hanks, Carol F. Hofbauer (Eds.). The Elements: A Parasession on Linguistic Units and Levels. Chicago: Chicago Linguistic Society, 193–247.

Special Eurobarometer 386 = Europeans and Their Languages. Report. June 2012. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf (03.01.2013).

Spolsky, Bernard; Shohamy, Elana 2000. Language practice, language ideology, and language policy. – Richard D. Lambert, Elana Shohamy (Eds.). Language Policy and Pedagogy. Essays in honor of A. Ronald Walton. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1–42.

Tender, Tõnu 2010. Mitmekeelsus Eestis Euroopa Liidu mitmekeelsuse ideaali taustal. Dissertationes de mediis et communicationibus Universitatis Tartuensis 9. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

van Dijk, Teun A. 2005 [1998]. Ideoloogia. Multidistsiplinaarne käsitlus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

van Leeuwen, Theo J.; Wodak, Ruth 1999. Legitimizing immigration control: a discourse-historical analysis. – Discourse Studies, 1 (1), 83–119. http://dx.doi.org/10.1177/1461445699001001005
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2013 Kadri Koreinik, Kristiina Praakli

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563