Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  ERÜ ajakirjad  >  Autorile
Autorile
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat = Estonian Papers in Applied Linguistics

Toimetus võtab vastu kaastöid kõigilt rakenduslingvistika aladelt. Artikli võib esitada eesti, inglise, saksa või vene keeles. Resümee peab olema inglise või eesti keeles (MITTE saksa või vene keeles). Kaastöö maht on max 40 000 tähemärki (tühikuteta, koos kõigi lisadega). TÄHELEPANU! Ilmunud artiklit soovitame autoritel elektrooniliselt levitada DOI-tunnusena (mitte pdf-ina) (vt lähemalt allpool).

Kaastöö tuleb esitada elektrooniliselt kahe osana (eraldi failides, Word või RTF):
1) ühes failis on artikkel ja muukeelne resümee (ILMA autori nimeta, sh tekstisiseste viideteta autori(te)le),
2) teises failis on autori(te) andmed  ja soovi korral tänusõnad, sh viide grandile vm uurimistoetusele.

Kaastöö vormistamisel palume järgida vormistusjuhendit (vt dokumendid), eriti mis puutub autorluse anonüümsusesse.

Kaastöö originaal tuleb toimetusele saata kas pdf-failina või paberkoopiana.

Ilmunud artikli eest honoraritasu ei maksta. Autorid saavad ühe eksemplari tasuta.

TÄHTSAD KUUPÄEVAD:
1. oktoober (käesolev aasta) – käsikirjade esitamine
oktoober, november (k.a) – retsenseerimine / lõplikud otsused (hiljemalt 30. nov)
detsember (k.a, hiljemalt 5. jaan) – avaldamiseks vastu võetud artiklite lõplikud versioonid
jaanuar, veebruar (järgmine aasta) – toimetamine
aprill (järgmine aasta) – aastaraamat ilmub rakenduslingvistika konverentsiks

TÄHELEPANU! Toimetus edastab autoritele mõlemad retsensioonid koos toimetuse otsusega artiklite ilmumise/mitteilmumise kohta hiljemalt 30. novembriks, pärast kõigi kaastööde ja nende retsensioonide ülevaatamist.

Aastaraamatus on reaalselt ruumi maksimaalselt 25 artiklile. Toimetus teeb lõpliku valiku pärast kõigi artiklite retsensioonide saabumist, pidades silmas ka kogumikku kui tervikut, mh eri valdkondade esindatust jm. Vajadusel konsulteerib toimetus kolleegiumiga. Infot vahendab ERÜ asjaajaja Külli Kuusk.

Kaastöö ega selle osad ei tohi olla varem avaldatud (mh tõlkena) ei perioodilistes väljaannetes, konverentsi kogumikes ega veebis. Samuti ei tohi kaastöö samal ajal olla esitatud avaldamiseks üheski vormis, v.a. akadeemilise kraadi või diplomi taotlemiseks esitatud tööna, ettekandeteesidena või loenguna.
Võimalikku plagieerimist aitavad vältida ja kontrollida mitmed veebilehed, nt Best Grammar & Plagiarism Checker , Plagiarism Checker , Free Online Plagiarism Checker vms.

Kõik artiklid pimeretsenseeritakse – iga artiklit hindab anonüümselt kaks retsensenti (väljaande kolleegiumist, aga ka väljaspoolt). Soovitatav on, et autor võtaks retsensentide märkusi arvesse ning teeks oma artiklis vastavad täiendused. Vaidlusküsimusi aitab lahendada toimetus (ERÜ), vajadusel kolleegium.

Täiendatud-parandatud kaastöö palume tagasi saata kuu aja jooksul (hiljemalt 3. jaanuariks) pärast retsensioonide saabumist aadressil ery@eki.ee.

Kui kahe retsensendi sisuline kokkuvõte on "EI SOBI avaldamiseks praegusel kujul, aga VÕIB SOBIDA pärast ulatuslikke sisulisi muudatusi" (vt retsensendi hinnangulehte), siis retsenseeritakse ümbertöötatud artikkel uuesti tavalises korras.

ABIKS KAASTÖÖ VORMISTAMISEL (vt dokumente paremal serval):

▪ Vormistusjuhend – soovitame faili alla laadida oma arvutisse ja vormistada kaastöö selle põhja peal. Failis on olemas stiililaadid kõigi vormistusnõuete täitmiseks (prefiksiga ERY-). Retsensendid arvustavad lisaks sisule ka vormistust;

▪ Autori andmed – kuulub (eraldi failina) kaastöö juurde, et hõlbustada pimeretsenseerimise protsessi. Fail sisaldab autori(te) andmeid (nimi, asutus, e-posti aadress, lühike teaduslike huvialade tutvustus) ning vajadusel viidet uurimistoetusele vm tänusõnu.
Autorluse varjamiseks on autoritele järgmised nõuded:
1) artikli põhitekstis asendada sõnaga "Autor" autori(te) nime(d), sh tekstisisestes viidetes, joonealustes märkustes, kirjanduse viitekirjes (muu viiteteave kustutada) jm;
2) Microsoft Office’i dokumendist ja PDF-failist peab eemaldama kasutajainfo. Täpsemalt vt vormistusjuhendist;

▪ Võtmesõnad – sisaldab valiku rakenduslingvistika eri valdkondade nimetusi ja termineid. ERÜ aastaraamatu autoritel soovitame võtmesõnade esitamisel toetuda sellele loendile. Vt ka Rahvusraamatukogu Eesti üldist märksõnastikku, mis muuhulgas hõlmab keeleteaduse (nr 54) eestikeelseid märksõnu (enamik koos inglise vastetega);

Vt ka retsensendi hinnangulehte.

TÄHELEPANU!  ERÜ ajakirjade võrguväljaanded järgivad vaba juurdepääsu (ingl open access) printsiipi. Võrguväljaandena avaldatakse ajakiri trükiväljaande avaldamisele järgneva kuu 1. kuupäeval. 

Soovitame autoritel levitada oma artikli elektroonilist versiooni DOI-tunnusena (mitte pdf-ina), mis juhatab lugeja artikli ja ühtlasi ajakirja veebilehele, kust saab täisteksti nii lugeda kui alla laadida. Sellega aitate kaitsta autoriõigusi ning toetate ka ERÜ kui kirjastaja huvi ajakirja levitada ja loetavust suurendada.

DOI (Digital Object Identifier) on digitaalsete objektide, sh artiklite unikaalne kood, mis koosneb kahest osast: kirjastuse DOI-prefiksist ja artikli DOI-sufiksist. ERÜ prefiks on 10.5128/ 
Sufiks on tärgijada, mille kirjastaja määrab elektroonilisele artiklile.
Liites artikli DOI-tunnusele URL-prefiksi
http://dx.doi.org/, toimib DOI interneti aadressina, nt kui artikli DOI on 10.5128/ERYa9.21, siis veebiaadress on: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.21

ETISesse lubame artikli pdf-ina üles laadida, kuid palume lisada andmevormi vastavasse lahtrisse artikli URL-i ülalkirjeldatud DOI-aadressina (http://dx.doi.org/10.5128/DOIsufiks).

 

  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.